bolororgilmining@gmail.com   +976 77114555

Байгаль хамгааллыг дэмжих бодлого

   Манай компани нь үйл ажиллагаа явуулахдаа уул уурхайн ашиглалт, олборлолттой  холбогдох Монгол улсын хууль, журмыг дагаж мөрдөхийг хичээн ажилладаг бөгөөд байгальд ээлтэй уул уурхайг хөгжүүлэх  зорилгыг эрхэм болгож, байгаль орчны экосистемийн тэнцвэртэй байдал, нөхөн сэргээлтэд онцгой анхаарал хандуулж шат дараатай дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсээр ирсэн. Өнгөрсөн жилүүдэд бид энэ зорилтын хүрээнд нийт 300 орчим сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар  бодит ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.