bolororgilmining@gmail.com   +976 77114555

Баримтлах зарчим

   Монгол улсын засгийн газраас Эрдэс баялагийн салбарт баримтлах дээрх бодлогын хүрээнд Ашигт малтмалын нөөцийг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм журмын хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд олборлон, боловсруулах салбартаа нэр хүнд бүхий байгууллага байна гэсэн зарчим баримтлан ажиллана.